januar

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Фарероор


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Норвегиар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Боснинар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Хорватээр


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар

Словенаар


Нэр үг

januar

Нэгдүгээр сар