febrúar

Wiktionary-с

Мажараар


Нэр үг

febrúar

Хоёрдугаар сар

Исландаар


Нэр үг

febrúar

Хоёрдугаар сар

Словакаар


Нэр үг

febrúar

Хоёрдугаар сар