Angola

Wiktionary-с
Angola

Англиар


Нэр үг

[1] Ангол улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Астураар‏‎


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Португалаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Испаниар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Африкаансаар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Голландаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Чехоор


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Финляндаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Галисаар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Ирландаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Гайтинар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Индонезаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Малайзар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Германаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Италиар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Норвегиар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Польшоор


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Сэбуаноор


Angola

[1] Ангол улс

Шведээр


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Туркээр


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Словакаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Словенаар


Нэр үг

Angola

Ангол улс

Румынаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Дуудлага

//

Тагалогоор


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Вьетнамаар


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс

Узбекээр


Нэр үг

Angola

[1] Ангол улс