بېلگىيە

Wiktionary-с

Уйгур


Нэр үг

  1. Бельги

Үгийн гарал зүй

Дуудлага

Оноосон нэр

Орчуулга