ерөнхий

Wiktionary-с

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[jцrцŋᵏxi:]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠶᠡ᠊ᠷᠣ᠊ᠩ‍ᠭᠡ᠊ᠢ


(йэрүнгхэи)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

тэм.
  1. Бүгдийг хамарсан, хамтатгасан байдал
  2. Төвлөн удирдах байгууллага, удирдах газар
  3. Тухайн байгууллага, газар дахь ижил ажил, мэргэжилтний дотроос тэргүүлэх албан тушаалтан
  4. Бүдүүн тойм, багцаа, баримжаа
  5. шилж. Тодорхой биш, оновчгүй

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

ерөнхий ангилал - нэгдсэн бүдүүвч ангилал
ерөнхий боловсрол - бүрэн дунд боловсрол
ерөнхий дүн - нэгтгэн багцалсан дүн
ерөнхий гарчиг - бүх гарчгийн жагсаалт
ерөнхий сургууль - суурь сургууль
ерөнхий хэл шинжлэл хэл шинж. - түгээмэл хэл шинжлэл
ерөнхий хороо - а.Төв хороо; б.төв удирдлага
ерөнхий газар - удирдах дээд газар
цагдаагийн ерөнхий газар - цагдаагийн төв байгууллага
ерөнхий зөвлөл - удирдах зөвлөл
ерөнхий захирал - байгууллагын ажлыг нийтэд нь удирдах эрх бүхий хуулийн этгээд
ерөнхий нарийн бичгийн дарга - нарийн бичгийн дарга нарын тэргүүн
ерөнхий командлагч цэрэг. - бүгдийг захиран удирдагч
ерөнхий нябо санхүү. - тухайн байгууллагын санхүүгийн орлого, зарлагыг нийтэд нь хамарсан ахлах мэргэжилтэн
ерөнхий сайд - засгийн газрын тэргүүн
ерөнхий шүүгч хууль. - шүүхийн эцсийн шийдвэр гаргах гол албан тушаалтан
ерөнхий редактор - эцэслэн хянан засварлагч
ерөнхий эмч - эмнэлгийн тэргүүн эмч
ерөнхий байдал - тойм, гол байдал
ерөнхий зарчим - гол зарчим
ерөнхий утга - гол утга
ерөнхий санаа - тойм санаа
ерөнхий төлөвлөгөө - барагцаалсан гол төлөвлөгөө
ерөнхий тойм - багц тойм
ерөнхийдөө биелэх - үндсэндээ биелэх
ерөнхийдөө дуусах - гол хэсэг нь дуусах
ерөнхийдөө цугларах - олонх нь цугларах
ерөнхийдөө дажгүй - дүн нуруу нь гайгүй
ерөнхий болох - гол зүйлээ тодорхой илэрхийлж үл чадах

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

е|рөн|хий тэм.. ~ боловсрол

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]


Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

АЗЕГ Авто Замын Ерөнхий Газар
АСХЭЕГ Амралт Сувиллын Хэрэг Эрхлэх Ерөнхий Газар
АТУЕГ Ар Талыг Удирдах Ерөнхий Газар
АХЕГ Аюулаас Хамгаалах Ерөнхий Газар
БЕХ Банкны Ерөнхий Хороо
БМҮУЕГ Барилгын Материалын Үйлдвэрийг Удирдах Ерөнхий Газар
БМХЕГ Барилгын Материал Хангамжийн Ерөнхий Газар
БЦЕГ Барилгын Цэргийн Ерөнхий Газар
БЦУЕГ Барилгын Цэргийн Удирдах Ерөнхий Газар
ГЕГ Гаалийн Ерөнхий Газар
ГЕГ Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар
ГЕЗ Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал
ГЕЗ Гүйцэтгэх Ерөнхий Зөвлөл
генсек генсек (Генеральный Секратарь) [Ерөнхий нарийн бичгийн дарга]
ГХЕГ Гадаад Харилцааны Ерөнхий Газар
ГХЕГ Гамшгаас Хамгаалах Ерөнхий Газар
ДЕКГ Дээд Ерөнхий Командлалын Газар
ДХЕГ Дотоод Хэргийн Ерөнхий Газар
ДХЕГ Дотоодыг Хамгаалах Ерөнхий Газар
ДЦУЕГ Дотоодын Цэргийн Удирдах Ерөнхий Газар
ЕА Ерөнхий Ассамблей
ЕБ Ерөнхий Боловсрол
ЕБББДС Ерөнхий Боловсролын Бүрэн Бус Дунд Сургууль
ЕББДС Ерөнхий Боловсролын Бүрэн Дунд Сургууль
ЕБГ Ерөнхий Боловсролын Газар
ЕБГ Ерөнхий Боловсролын Гэрчилгээ
ЕБДС Ерөнхий Боловсролын Дунд Сургууль
ЕБС Ерөнхий Боловсролын Сургууль
ЕБСБХ Ерөнхий ба Сорилын Биологийн Хүрээлэн
ЕЗ Ерөнхий Захирал
ЕЗ Ерөнхий Зөвлөл
ЕЗЗ Ерөнхий Зохицуулах Зөвлөл
ЕЗЗ Ерөнхий Зөвлөлдөх Зөвлөл
ЕЗЗГ Ерөнхий Зөвлөлийн Зохион Байгуулагч
ЕЗХ Ерөнхий Зориулалтын Хүч
ЕКГ Ерөнхий Консулын Газар
ЕНБД Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга
ЕНБДНГ Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга Нарын Газар
ЕПГ Ерөнхий Прокурорын Газар
ЕС Ерөнхий Сайд
ЕСБ Ерөнхий Суурь Боловсрол
ЕХГ Ерөнхий Хяналтын Газар
ЕЦ Ерөнхий Цэрэг
ЕЦФ Ерөнхий Цэргийн Факультет
ЕШ Ерөнхий Шалгалт
ЗТЕГ Зам Тээврийн Ерөнхий Газар
ЗХЕК Зэвсэгт Хүчний Ерөнхий Командлагч
ЗХЕШ Зэвсэгт Хүчний Ерөнхий Штаб
ИАТЕГ Иргэний Агаарын Тээврийн Ерөнхий Газар
ИАТУЕГ Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар
ИБМЕГ Иргэний Бүртгэл, Мэдээллийн Ерөнхий Газар
ИНЕГ Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар
ИНУЕГ Иргэний Нисэхийн Удирдах Ерөнхий Газар
ИҮЭЕХ Иракийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн Ерөнхий Холбоо
МЕТТ Мэдлэгийн Ерөнхий Төвшин Тогтоох
МЕТТ Мэдлэгийн Ерөнхий Төвшний Тест
МЕТТТ Мэдлэгийн Ерөнхий Төвшин Тогтоох Тест
МЕТТШ Мэдлэгийн Ерөнхий Төвшин Тогтоох Шалгалт
МИАТУЕГ Монголын Иргэний Агаарын Тээврийг Удирдах Ерөнхий Газар
МТХЕГ Материал, Техникийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
МУГЕГ Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар
МУЕПГ Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар
МУТЕГ Монгол Улсын Татварын Ерөнхий Газар
МҮЦЕГ Монголын Үндэсний Цагдаагийн Ерөнхий Газар
МҮЭХЕЗ Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны Ерөнхий Зөвлөл
МХЕГ Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар
НДЕГ Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар
НУЕГ Нисэхийг Удирдах Ерөнхий Газар
НҮБЕА Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблей
ОААМБҮУЕГ Ойн Аж Ахуй, Мод Боловсруулах Үйлдвэрийг Удирдах Ерөнхий Газар
ОБЕГ Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар
СЕХ Сонгуулийн Ерөнхий Хороо
ТЕГ Тагнуулын Ерөнхий Газар
ТЕГ Татварын Ерөнхий Газар
ТЕГ Тээврийн Ерөнхий Газар
ТЕМ Төслийн Ерөнхий Менежер
ТЕХ Татварын Ерөнхий Хууль
ТТМТХЕГ Техник Туслалцааны Материал, Техникийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
ТТХЕГ Тоног Төхөөрөмжийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
ТХЕХ Тариф, Худалдааны Ерөнхий Хэлэлцээр
УАБХЕГ Улсын Аюулгүй Байдлыг Хангах Ерөнхий Газар
УАСХЕГ Улсыг Аюулаас Сахин Хамгаалах Ерөнхий Газар
УАСХХУЕГ Улсыг Аюулаас Сахин Хамгаалах Хэргийг Удирдах Ерөнхий Газар
УАХЕГ Улсын Аюулаас Хамгаалах Ерөнхий Газар
УБЕХ Улсын Банкны Ерөнхий Хороо
УГЕГ Улсын Гаалийн Ерөнхий Газар
УДЕГ Улсын Даатгалын Ерөнхий Газар
УЕГ Удирдах Ерөнхий Газар
УЕП Улсын Ерөнхий Прокурор
УЕПГ Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар
УКЕГ Улсын Киноны Ерөнхий Газар
УМБЕГ Улсын Мөрдөн Байцаах Ерөнхий Газар
УНДЕГ Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар
УНХЕГ Улсын Нийгэм Хангамжийн Ерөнхий Газар
УПЕГ Улсын Прокурорын Ерөнхий Газар
УТЕГ Улсын Татварын Ерөнхий Газар
УТЕЗ Улс Төрийн Ерөнхий Зөвлөл
УЦЕГ Улсын Цагдаагийн Ерөнхий Газар
УЦСЕГ Улсын Цагдан Сэргийлэх Ерөнхий Газар
ҮТЕГ Үндэсний Татварын Ерөнхий Газар
ХААМТХЕГ Хөдөө Аж Ахуйн Материал, Техникийн Хангамжийн Ерөнхий Газар
ХБДЦУЕГ Хилийн Ба Дотоодын Цэргийг Удирдах Ерөнхий Газар
ХБЕХ Хамгийн Бага Ерөнхий Хуваагдагч
ХБУЕГ Хорих Байгууллагуудыг Удирдах Ерөнхий Газар
ХЕГ Холбооны Ерөнхий Газар
ХЕС Хөнгөлөлтийн Ерөнхий Систем
ХЕС Хяналтын Ерөнхий Систем
ХЕХ Хяналтын Ерөнхий Хороо
ХИЕХ Хамгийн Их Ерөнхий Хуваагдагч
ХХЕГ Хил Хамгаалах Ерөнхий Газар
ХЦУЕГ Хилийн Цэргийг Удирдах Ерөнхий Газар
ХЯЭЕГ Хорих Ял Эдлүүлэх Ерөнхий Газар
ЦЕГ Цагдаагийн Ерөнхий Газар
ЦЕДС Цэргийн Ерөнхий Дээд Сургууль
ЦЕП Цэргийн Ерөнхий Прокурор
ЦЕПГ Цэргийн Ерөнхий Прокурорын Газар
ЦЕС Цэргийн Ерөнхий Сургууль
ШЕЗ Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл
ШШБЕГ Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Ерөнхий Газар
ШШГЕГ Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар
ЭЕШ Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалт

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]