Belize

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Африкаансаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Доод Саксонаар


Загвар:-ndsnoun- Belize

Белиз улс

Арагоноор


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Астураар‏‎


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Загвар:-rup- Загвар:-rupnoun- Belize

[1] Белиз улс

Баскаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Бретоноор


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Каталанаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Сэбуаноор


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Чехоор


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Даниар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Шотландаар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Словакаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Словенаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Германаар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Португалаар


Нэр үг

Belize

Белиз

Хорватын серб


Нэр үг

Belize

Белиз

Эстоноор


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Финляндаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Францаар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Фрисианаар


Загвар:-fynoun- Belize

[1] Белиз улс

Фриулаар


Загвар:-furnoun- Belize

[1] Белиз улс

Уэльсээр


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Голландаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Мажараар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Идо


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Индонезаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Англиар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Интерлингва


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Италиар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Яваар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Конго


Загвар:-kgnoun- Belize

Белиз улс

Ладин


Загвар:-ladnoun- Belize

Белиз улс

Лингала


Загвар:-lnnoun- Belize

Белиз улс

Люксембургаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Малайзар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Науру


Загвар:-nanoun- Belize

[1] Белиз улс

Норвегиар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Окситанаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Польшоор


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Португалаар


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Руманш


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Румынаар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Киняруанда


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Швахили


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс

Шведээр


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Тагалогоор


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Туркээр


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Волоф


Нэр үг

Belize

Белиз улс

Венетаар


Загвар:-vecnoun- Belize

Белиз улс

Вьетнамаар


Нэр үг

Belize

[1] Белиз улс