Jump to content

Appendix:Дэлхийн улсууд

Wiktionary-с

Энэ нь цагаан толгойн үсгийн жагсаалт юм орнууд, зохих зүйлийн дэлхийн гэсэн холбоосоор бус бие даасан нутаг.

Тайлбар: "-" хүн баганад харгалзах орны нэг нь оршин суугч, эсвэл удам илэрхийлэхэд ямар нэг тусгай үгийг байна гэж харуулж байна. Тэд [орны нэр]-аас Хүний гэж нэрлэдэг байна. A "-" тэмдэг нэр багана нь улс орны нэрээр олсон ямар нэг тусгай тэмдэг нэр байхгүй байгааг харуулж байна. [Улс орны нэр]-ийн' оронд ашиглаж байна. текстэн ашиглах нь үргэлж нэг хувилбар юм.