អ្នកអភិបាល

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Flag of Cambodia.svg Кхмер


Нэр үг

អ្នកអភិបាល

[1]... администратор