យន្ដហោះ

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Flag of Cambodia.svg Кхмер


Нэр үг

យន្ដហោះ (yʊən hɑh)

нисэх онгоц