тооны нэрийн айн тогтолцоо

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

тооны нэрийн утга: Юм үзэгдлийн тоо ширхэг дэнс дугаарыг заан нэрлэнэ. утгын ангиалал

  • Үндсэн
  • дэс
  • хам
  • бутархай
  • дахин
  • түгээл
  • тойм

бүтэц үүсмэл ба үүсмэл бус гэнэ.

тооны нэрийн айн тогтолцоо[засварлах]

бодит ертөнцийн юмс үзэгдэл тооноос ангид байдаггүй. өөрөөр хэлбэл тооноос ангид юм, юмнаас ангид тоо байдаггүй. гэсэн логик байдаг. Бодот юмсийн тоо ширхэгээр тоолж болох тасалданги буюу саланги ширхэгээр тоолж үл болох тасалданга буюу үргэлжилсэн гэж 2 янз байна. тасалданга тоог тооцоогоор, үл тасалданга тоог хэмжүүрээр илэрхийлнэ.

Тооны айн тухай Эрдэмтэд монгол хэлний жинхэнэ нэр ганц ба олон тооны айтай гэж үздэг. Цөөн эрдэмтэн ганц ба олон тооны ай байхгүй, харин төрөл ба хэсэг тооны айтай гэж тайлбарладаг.• Мөн олон тооны бүтээвэр нь хэлзүйн дагавар уу, харьцаа заах нөхцөл үү гэдэг дээр маргадаг. монгол хэлний тооны айг бүрэн төгс судлаагүй. тооны нэрийн бүтэц тооны нэр нь тэмдэг нэрийн адил жинхэнэ нэрийн үүрэг гүйцэтгэхдээ тийн ялгал хамаатуулахын нөхцөлөөр хувилна. монгол хэлний тооны нэр нь утга хэлзүйн өвөрмөц онцлогтой бие даасан үгсийн аймаг юм. Тооны нэрийг бүтцээр нь НИЙЛМЭЛ ба ЭНГИЙН гэж хуваадаг