олон улсын байгууллага

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. international organizations]
[ор. международные организации]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
холбогдох үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан улсын бүх талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон улсын асуудлыг шийдвэрлэхэд тус дөхөм үзүүлэх зорил-гоор олон улсын гэрээний (дүрэм, статут буюу үүсгэн байгуулах өөр баримт бичгийн) үндсэн дээр байгуулагдсан улс, засгийн газар хоорондын болон засгийн газрын бус шинжтэй байнгын нэгдэл. О.у.б.-ын онцлог шинж нь үүсгэн байгуулсан баримт бичгийн зэрэгцээ тогтоосон бүтэц, үндсэн зорилго, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлтэй байдаг; үйл ажиллагаа нь байнгын буюу тогтмол шинжтэй; үйл ажиллагааны үндсэн арга нь олон талт хэлэлцээр ба асуудлыг хэлэлцэх явдал байдаг; шийдвэрийг санал хураалт буюу зөвшилцлөөр гаргах бөгөөд зөвлөмжийн шинжтэй шийдвэр гаргах замаар хэрэг-жүүлнэ; Олон улсын байгууллагыг засгийн газар хоорондын ба засгийн газрын бус олон улсын байгууллага, түүнчлэн дэлхийн хэмжээний ба бүс нутгийн гэж ангилна.[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт