нотлогдохгүй бол гэм буруугүйд тооцох

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. presumption of innocence]
[ор. презумпция невиновности]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй дэх яллагдагчийн (шүүгдэгчийн) гэм бурууг хуулиар тогтоосон журмын дагуу нотолж чадахгүй бол гэм буруугүйд тооцох журам. Энэ нь үндэслэлгүйгээр яллах ба шийтгэх явдлыг гаргуулахгүй байх, бие хүний эрхийг хамгаалах эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны ардчилсан шинжийн нэг. Н.б.г.б.т. нь зөвхөн тухайн тодорхой хэрэгт хамааралтай ба хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн, яллагааны байгууллага нотлох үүрэг хүлээсэн, шүүхийн нотлох баримт хангалттай байгаа, байцаан шийтгэх хуулиар тогтоосон арга хэрэглүүрээр нотлогдсон үед няцаагдана.
МУ-ын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14)-т гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно гэж заажээ. МУ-ын ЭБШХ-ийн 13.2-т эрүүгийн хэрэгт хамааралтай бүхий л нотлох баримтыг шалгасан боловч сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн гэм буруутай эсэхэд түүнчлэн эрүүгийн хууль болон ЭБШХ-ийг тайлбарлах, хэрэглэхэд эргэлзээ гарвал түүнийг сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчид ашигтайгаар шийдвэрлэнэ гэсэн байна. [1]
Cc temdeg.png
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт