газрын маргаан

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[англ. land dispute]
[ор. земельные споры]

Тайлбар[засварлах]

хууль.

"Газар, газрын эрхийн талаар сонирхогч талуудын хувийн болон нийтийн ашиг сонирхлын зөрчилдөөн бүхий нөхцөл байдал. Газрын маргаан нь хилийн зааг тодорхойгүй байх, газрыг давхардуулан олгосон, газар ашиглалтын зориулалт нь харилцан зөрчилдсөн зэрэг маш олон хүчин зүйлийн улмаас үүсч болдог. Бэлчээр, тариалангийн талбай ашиглахтай холбоотойгоор малчин тариаланчдын хооронд, бэлчээр, түүний уст цэгийг ашиглах талаар малчид буюу малчдын бүлгүүдийн хооронд, бэлчээр, уурхайн эдэлбэр газрыг ашиглах талаар уурхай болон малчдын хооронд, мөн хот суурингийн хувьд газар шинэчлэн зохион байгуулах төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, газар чөлөөлөхтэй холбоотойгоор иргэн, хуулийн этгээд болон төрийн эрх бүхий байгууллагын хооронд маргаан гарч болно. Газрын маргааныг шийдвэрлэх оновчтой, зохистой тогтолцоотой байх нь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд үлэмж нөлөөтэй." В.Энхтамир, Газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн нэр томьёоны тайлбар толь, 2018, УБ 69 дахь тал</ref>

Creative Commons