ТЕХНОЛОГИ БА СТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Хадмал үг[засварлах]

[англ. technology and strategic planing;]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, шүүн таслах байгууллага нь сурталчлагдаж буй бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарт үнэлэлт өгөх, үнэ цэнийг тодорхойлох гэх мэт. Олон нийтийн байгууллага, хувийн байгууллагын аль аль нь төлөвлөлт боловсруулаагүйгээр үйлчилгээ үзүүлж эхлэх нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа байхгүй, хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй байх эрсдэлтэй. Иймд стратегийн төлөвлөгөө бол орчин цагийн байгууллагуудын гол анхаарлаа хандуулах үйлчилгээний сэтгэл ханамж, хүргэлтийн үйлчилгээ, үүрэг хариуцлагыг бүрэн тооцсон тактик юм.
Мэргэжлийн түвшинд хүргэх:
Олон нийтийн үүрэг хариуцлага нь цагдаагийн байгууллагын хувьд стратегийн төлөвлөлт түүний агуулгыг бизнесийн зах зээлд гаргах, нэвтрүүлэх явдал юм. Харин мэдээллийн технологи байснаар стратегийн төлөвлөлт явуулахад шинэ боломж, сорилт гэж үзэж болно. Орчин цагийн технологи нь өнөөдрийн бодлого төлөвлөлтийн үйл явцаас илүү сайн, харьцуулшгүй, бие бүрэлдэхүүнийг удирдан чиглүүлэх, гэмт хэргийн шалтгааныг илрүүлэхэд хамгийн чухал.
Бодлого боловсруулалтын үндсэн стратегийн төлөвлөгөө
Стратегийн төлөвлөгөө нь бодлого санаачлагч, боловсруулагчдад хэд хэдэн чухал ашиг авчрах болно. Нийгэмд чиглэсэн бодлого боловсруулан түүнийг хэрэгжүүлэх нь аливаа байгууллагад шинэ үе шатыг авчирдаг. Төлөвлөлтийн үйл явц нь сонголт, чиглэлийг илэрхийлэхээс гадна удирдлагуудад зөв шийдвэр гаргахад нь дэмжлэг болно. Байгууллагад тулгарч буй хямралыг зогсоохоор хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөлт нь үйл ажиллагааны стандартыг тодорхойлсон ба мөн удирдлагуудад стратеги төлөвлөлтийн алхмуудыг шаардлагатай арга хэмжээний хамт авч хэрэгжүүлнэ.
Стратегийн төлөвлөлтийн мэдээллийн технологийн шаардлага нь байгууллагуудад улам бүр ноцтойгоор тавигдаж байгаа бөгөөд нийгэмд чиглэсэн бодлого, асуудлыг шийдвэрлэх гарцийг эрэлхийлсэн хэвээр байна.
Стратеги төлөвлөлтийн алхмууд болон шаардлагатай авч хэрэгжүүлэх ажлууд
Хувьцаа эзэмшигчид, байгууллагын удирдлагууд, бодлого боловсруулагч, албан хаагчид, бусад хүмүүст төлөвлөлтийн үйл явцийг тайлагнах
Байгууллагын нөхцөл байдлыг үнэлэх, хэрхэн ажлаа явуулж байгаа, ажиллагсад ажилдаа сэтгэл хангалуун байдаг эсэх,
Байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох
Байгууллагын урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө
Шалгах үйл явц
Төлөвлөгөө сайжруулах үйл явц
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
Гарсан үр дүнг үнэлэх дүгнэх зэрэг ажлууд багтана.[1]
  1. Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн, Цагдаагийн шинжлэх ухааны зарим нэр томьёоны гарын авлага, Улаанбаатар 2017